Šaltiniai

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

SovietųNusikaltimaiKapinėse

Kaip vertinti sovietų nusikaltimus Vilniaus žydų kapinėse Šnipiškėse?

Kapinių istorijos dokumentai

 • Andrius Kulikauskas. Kam priklauso seniausios Vilniaus žydų kapinės?
 • Kultūros vertybių registras. Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta
 • Jogėla.
 • Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą Liaudies Komisarų Tarybos Pirmininko pavedamas Spaudos ir Draugijų Skyriaus Vedėjas P.Kežinaitis 1940 m. rugsėjo mėn. 16 d. pasirašė tokį nutarimą: „Išžiūrėjęs Vilniaus žydų bendruomenės bylą radau, kad esamomis sąlygomis tolimesnis bendruomenės veikimas yra nebesuderinamas su Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos siekimais, todėl nutariau Vilniaus žydų bendruomenę likviduoti … 4/ bendruomenės žinioje esančias žydų kapines perduoti Vilniaus miesto savivaldybei.“ (LCVA f.401, a.2, b.518).
 • Komisija nusprendė, „Šis paminklas (kapinės), taip pat ir visi neseniai pastatyti paminklai jokios istorinės – meninės vertės neturi. Šiaurinėje sienoje (tvoroje) yra įmūrytos kelios XVIII a. (akmeninės) lentos. Hercedeko kapas ir „legendinis“ medis sunaikinti. Senosios žydų kapinės po sugriovimo yra apleistos ir niekieno nesaugomos. Komisija mano, kad tikslinga būtų pietrytinėje kapinių dalyje išsaugoti nedidelę aikštelę (20X20 m), kurioje reikėtų sudėti labiausiai vertingas akmenines lentas, nes šioje teritorijoje pagal generalinį planą numatoma įsteigti parką, o likusią kapinių teritoriją panaudoti parkui“. (LYA f.1771, a.11, b.274).

Žmogiškasis požiūris - sveikas protas

Tautos naikinimo keturi lygmenys: Išžudymas, iškeldinimas, grasinimas (nutautinimas), nutautėjimas (atsisakymas).

Išžudymo pakopos dvasiškai prasideda (niekinimu, nustūmimu) ir baigiasi (paveldo naikinimu - tarsi jų nebūta, tikrovės neigimu).

Dvasiniai matai

 • Tauta - sąsaja su istorine atmintimi - kapinės yra dalis to
 • Teisė pripažįsta valios sąvoką, skiria tyčinį elgesį, siekį - o tai dvasinis matmuo.
 • Apeigos pakrauna ženklus, kuria sąsajas. Ženklai gali išreikšti tai kas nežinoma, neapibrėžta. Ženklais galima paaštrinti ribą tarp pažįstamo ir nepažįstamo pasaulio, jų dviprasmybę, kurti sąsajas, iššaukti sutapimus.

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas

Reformatų skveras: Tarp kičo ir barbarybės Kai teritorija lieka be tikrojo ar be pilnaverčio šeimininko, paskirtis tampa nepilnavertė, tad ir išdavos nepilnavertės. Panašiai kaip kad buvo su protestantų metaliniai kryžiais kai juos arba paslėpė arba jie atsirado metalo rinkoje.

Mirusiųjų teisės. Pavyzdžiui, teisė į ramybę. Kokiu pagrindu Lietuvoje ir kitur pripažįstamos teisės, kad palaikai, kapai, mirusioji atminimas nebūtų išniekinami? Pastaba - nėra nusikaltimas "naikinti" kapus, yra nusikaltimas "išniekinti".

Išniekinimas

 • 127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas
 • 128 straipsnis. Užsienio valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas

Paniekinimas

 • 154 straipsnis. Šmeižimas
 • 329 straipsnis. Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas

Niekinimas

 • 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

Kultūrinis genocidas

Susisiekti

More than 100 Uyghur graveyards demolished by Chinese authorities, satellite images show

Jeigu mažuma, žydai išžudyti - jeigu jie neturėjo savo valstybės - tai apsunkina galimybes rūpintis savo kapinėmis arba užtikrinti, kad jos yra saugotinos vertybės.

Nusikalstamumas - ar sovietai nusikalto tyčia - ar jie dėl psichikos sutrikimo negalėjo suvokti savo veikos pavojingumo

Pirmojo, antrojo, trečiojo laipsnio nusikaltimai žmonijai - žmonių grupės (tautos) pašalinimas

Pavyzdžiai

Jonitų kapinės - Tėtės pažįstama prisimenama kaip buldozeriais naikino

Mokslinis ateizmas

Jokūbas Minkevičius

Teisė

Nusikaltimai žmonijai

 • Karo nusikaltimai prieš svetimus, o nusikaltimai žmonijai prieš savus - prieš savo piliečius, savo gyventojus - valstybės politika arba jai laiminant arba neprieštaraujant
 • Nuremburgo Čarta, Article 6: Murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.

Nusikaltimas žmonijai: Tautų naikinimas

 • Pirmojo laipsnio nusikaltimas žmonijai - išžudymas
  • 1951 m. įsigaliojo Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
 • Antrojo laipsnio nusikaltimas žmonijai - iškeldinimas - nebuvimas čia (šiose sąlygose)
  • Iškeldinimas
   • Išvarymas
   • Ištrėmimas
  • Atskyrimas
   • Įkalinimas (getuose)
   • Atskyrimas (aparteidas))
   • Išžudymas arba ištrėmimas daugybės vadovų, šviesuolių
  • Ne ženklo, o pačio žmogaus išniekinimas - vergovės (vergų luomuo) pagrindų įvedimas
   • Lytinis prievartavimas
   • Lytinių vergų laikymas
   • Kūno žalojimai
   • Rasizmas
   • Vertimas nešioti skiriamuosius rūbus ar ženklus
  • Nėra konvencijos
   • 2002 m. įsigaliojo Rome Statute of the International Criminal Court, (statuto tekstas), kurį Lietuva pasirašė, kurio JAV, Rusija, Izraelis nepasirašė, kuriuo galima teisti asmenis (bet ne valstybes) už nusikaltimus: genocidą, nusikaltimus žmonijai, karo nusikaltimus, nusikalstama agresija.
    • (a) murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; (i) Enforced disappearance of persons; (j) The crime of apartheid; (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health;
    • are particularly odious offenses in that they constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of one or more human beings. They are not isolated or sporadic events, but are part either of a government policy (although the perpetrators need not identify themselves with this policy) or of a wide practice of atrocities tolerated or condoned by a government or a de facto authority. However, murder, extermination, torture, rape, political, racial, or religious persecution and other inhumane acts reach the threshold of crimes against humanity only if they are part of a widespread or systematic practice. Isolated inhumane acts of this nature may constitute grave infringements of human rights, or depending on the circumstances, war crimes, but may fall short of meriting the stigma attaching to the category of crimes under discussion. On the other hand, an individual may be guilty of crimes against humanity even if he perpetrates one or two of the offences mentioned above, or engages in one such offense against only a few civilians, provided those offenses are part of a consistent pattern of misbehavior by a number of persons linked to that offender (for example, because they engage in armed action on the same side or because they are parties to a common plan or for any similar reason.) Consequently when one or more individuals are not accused of planning or carrying out a policy of inhumanity, but simply of perpetrating specific atrocities or vicious acts, in order to determine whether the necessary threshold is met one should use the following test: one ought to look at these atrocities or acts in their context and verify whether they may be regarded as part of an overall policy or a consistent pattern of an inhumanity, or whether they instead constitute isolated or sporadic acts of cruelty and wickedness.[56]
   • War Crimes:
    • Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;
    • Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
  • Crimes Against Humanity Initiative "ginti žmogaus gyvybę ir žmogaus orumą" (psichinė gyvybė)
   • “Persecution” means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;
 • Trečiojo laipsnio nusikaltimas žmonijai - nutautinimas - "dvasinis genocidas"
  • Tautos savigarbos ženklų sumenkinimas
   • Draudimas - dalyvauti kultūroje (spaudos)
   • Paveldo naikinimas - ištrynimas (istorijos - buvimo įrodymų naikinimas)
   • Apeigų sutrukdymas
   • Melagingas pristatymas
   • Tautos sumenkinimas - nužmoginimas - atskyrimas nuo žmonijos
   • Išniekinimas - palaikų, simbolių, vietų
   • Tikybos varžymas - tikyba yra ženklų reikšmės krūvio pagrindas - yra ženklai kurie reiškia kažką daugiau - tauta laikosi ženklų pagrindu
  • Trukdymas išreikšti tautos valią, įgyvendinti apsisprendimo teisę - tai yra politinis trukdymas, politinės galios sumenkinimas
   • Pavienių vadovų nužudymas, ištrėmimas, suvaržymas
   • Organizacijų, įstaigų uždarymas
   • Spaudos draudimas
   • Organizacijų veiklos sužlugdymas, kooptavimas, infiltravimas
   • Pavaldžių organizacijų kūrimas (geto tarybos)
 • Ne nusikaltimas: nutautėjimas
  • Išsivaikščiojimas, ištirpimas katile, nusigręžimas, sumenkėjimas, susiskaldymas

Nusikaltimas žmonijai: Tautų valdymas

 • Pirmojo laipsnio nusikaltimas žmonijai - pavergimas
 • Antrojo laipsnio nusikaltimas - užkariavimas
 • Trečiojo laipsnio nusikaltimas -

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

 • Article 11
  • 1. Indigenous peoples have the right to practise and revitalize their cultural traditions and cus-toms. This includes the right to maintain, pro-tect and develop the past, present and future manifestations of their cultures, such as ar-chaeological and historical sites, artefacts, de-signs, ceremonies, technologies and visual and performing arts and literature.
  • 2. States shall provide redress through effective mechanisms, which may include restitution, developed in conjunction with indigenous peoples, with respect to their cultural, intellec-tual, religious and spiritual property taken with-out their free, prior and informed consent or in violation of their laws, traditions and customs.
 • Article 12
  • 1. Indigenous peoples have the right to manifest, practise, develop and teach their spiritual and religious traditions, customs and ceremonies; the right to maintain, protect, and have access in privacy to their religious and cultural sites; the right to the use and control of their ceremo-nial objects; and the right to the repatriation of their human remains.
  • 2. States shall seek to enable the access and/or repatriation of ceremonial objects and human remains in their possession through fair, trans-parent and effective mechanisms developed in conjunction with indigenous peoples concerned.
 • Article 18
  • Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would affect

16their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own proce-dures, as well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institutions.

 • Article 19
  • States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent be-fore adopting and implementing legislative or ad-ministrative measures that may affect them.

FAQ

 • Article 33 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples underlines the importance of self-identification, that indigenous peoples themselves define their own identity as indigenous.
 • no such definition has ever been adopted by any United Nations-system body.
 • The working definition reads as follows:
  • Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing on those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal system.This historical continuity may consist of the continuation, for an extended period reaching into the present of one or more of the following factors:a. Occupation of ancestral lands, or at least of part of themb. Common ancestry with the original occupants of these lands c. Culture in general, or in specific manifestations (such as religion, living under a tribal system, membership of an indigenous community, dress, means of livelihood, lifestyle, etc.)d. Language (whether used as the only language, as mother-tongue, as the habitual means of communication at home or in the family, or as the main, preferred, habitual, general or normal language)e. Residence in certain parts of the country, or in certain regions of the worldf. Other relevant factors.On an individual basis, an indigenous person is one who belongs to these indigenous populations through self-identification as indigenous (group consciousness) and is recognized and accepted by these populations as one of its members (acceptance by the group).This preserves for these communities the sovereign right and power to decide who belongs to them, without external interference.

Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

Lietuvos žydai gali būti nečiabuviai... o žydai gali būti?

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Genocido sąvoka labai siaurai apibrėžta ir neapima "dvasinio genocido" bet tik "mental harm". "b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;"

Jungtinių tautų Žmogaus teisių deklaracija Lietuvių kalba

 • All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. (Mirusieji neturi teisių.)
 • Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
 • Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Trėmimas, išvarymas, etninis valymas nėra genocidas.

Genocido centro nuostatai

 • Dvasinis genocidas
  • Centro uždaviniai – atkurti istorinę tiesą ir teisingumą, tirti okupacinių režimų 1939–1990 m. vykdytą Lietuvos gyventojų fizinį bei dvasinį genocidą ir pasipriešinimą šiems režimams, įamžinti laisvės kovotojų ir genocido aukų atminimą, inicijuoti okupacinių padarinių teisinį įvertinimą. Centras taip pat tiria 1920–1939 m. Vilniaus krašte okupacinio režimo vykdytą politiką bei pasipriešinimo jai procesus.
 • Paminklai
  • koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar asociacijų iniciatyva vykdomą paminklų statybą
 • Įamžinti aukų atminimą
  • rengia Lietuvos bei kitų šalių ekspedicijas į tremties, žudynių, pasipriešinimo kovų vietas ir šių ekspedicijų metu dalyvauja, renka kaip kraštotyros medžiagą liudytojų parodymus, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kurių tikslas – įamžinti genocido aukų atminimą;
 • Visapusiškas įvertinimas
  • centro teisė: inicijuoti visapusišką genocido ir okupacijos padarinių teisinį įvertinimą, taip pat genocidą ir Lietuvos gyventojų persekiojimą vykdžiusių organizacijų bei žinybų pripažinimą nusikalstamomis;
 • Kančia
  • 8) dalyvauti steigiant kovų ir kančių memorialą Vilniuje;
 • Memorialas
  • Memorialinis departamentas (su Genocido aukų muziejumi)

SPECIALIOJI DALIS XV SKYRIUS

Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai

 • 106 straipsnis. Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas
  • Tas, kas davė karo būtinumu nepateisinamą įsakymą naikinti arba naikino tarptautinių sutarčių ar valstybės vidaus teisės aktų saugomus istorinius paminklus, kultūros, meno, švietimo, auklėjimo, mokslo ar religijos objektus, grobstė nacionalines vertybes okupuotoje ar aneksuotoje teritorijoje ir padarė didelės žalos, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.
 • 103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais.
  • ... arba išniekino nukautųjų palaikus,

toliau...

 • 171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes
  • Tas, kas necenzūriniais žodžiais, įžūliais veiksmais, grasinimais, patyčiomis ar kitais nepadoriais veiksmais sutrikdė valstybės pripažintos religinės bendruomenės ar bendrijos pamaldas ar kitas apeigas arba iškilmes, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

XLV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI MIRUSIOJO ATMINIMUI

 • 311 straipsnis. Mirusiojo palaikų išniekinimas
  • 1. Tas, kas neteisėtai paėmė mirusiojo palaikus ar jų dalį arba tyčiojosi iš mirusiojo palaikų, arba juos išniekino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
  • 2. Tas, kas neteisėtai atkasė kapą ir išniekino mirusiojo palaikus ar iš jų tyčiojosi arba paėmė ten buvusius daiktus, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
 • 312 straipsnis. Kapo išniekinimas
  • 1. Tas, kas suardė ar kitaip išniekino kapą arba suniokojo paminklą, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
  • 2. Tas, kas atliko vandališkus veiksmus kapinėse arba dėl rasinių, nacionalinių ar religinių motyvų išniekino kapus, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
 • 313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas
  • 1. Tas, kas siekdamas paniekinti mirusįjį ar jo artimuosius sutrikdė laidotuvių rimtį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
  • 2. Tas, kas viešai paskleidė apie mirusįjį melagingus prasimanymus, galinčius nulemti žmonių panieką ar pakirsti pagarbą jo atminimui, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
  • 3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas ar prokuroro reikalavimas.

LTSR Baudžiamasis kodeksas

KETVIRTASIS SKIRSNIS NUSIKALTIMAI POLITINĖMS IR DARBINĖMS PILIEČIŲ TEISĖS

 • 145 straipsnis. Kliudymas atlikti religines apeigas
  • Kliudymas atlikti religines apeigas, kiek jos neardo viešosios tvarkos ir nėra susijusios su kėsinimusi į piliečių teises,– baudžiamas laisvės atėmimu iki vienerių metų, arba pataisos darbais tam pačiam laikui, arba bauda iki vieno šimto rublių.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS NUSIKALTIMAI VISUOMENĖS SAUGUMUI IR VIEŠAJAI TVARKAI

 • 243 straipsnis. Kapo išniekinimas
  • Kapo išniekinimas – baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų, arba pataisos darbais iki vienerių metų, arba bauda iki penkiasdešimt rublių. Ta pati veika, susijusi su paminklų ar kitokių ant kapo arba kape esančių daiktų pagrobimu, taip pat lavono išniekinimas – baudžiami laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 • 244 straipsnis. Kultūros paminklų apsaugos įstatymų pažeidimas
  • Kultūros paminklų apsaugos įstatymų pažeidimas – « baudžiamas laisvės atėmimu iki vienerių metų, arba pataisos darbais tam pačiam laikui, arba bauda iki trijų šimtų rublių.

Sovietų Sąjunga

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_anti-religious_legislation

The Laws on Separation of Church and State from 1929

 • 1. All cemeteries.. and all funeral organizations are hereby placed in the control of local Soviet deputies. (People's Commissar of Internal Affairs Tolmachev)

The Laws on Religious Associations (LRA) of 8 April 1929

 • 58. No religious rites may be performed in any state, public or co-operative institutions and enterprises. Neither may there be any religious symbols displayed in such buildings. This ban does not extend to special rites performed by request of a dying or gravely ill person, being in hospital or prison, if these rites are performed in special isolated rooms. Neither does the ban extend to cemeteries and crematoria.

Visuomeninis pjūvis

 • Kokios pasekmės valdžios politikos? Nes jeigu nebuvo pasekmių, jeigu žmonės nebuvo žalojami dvasiškai, tai tarsi nebuvo nusikaltimo.
 • Kaip tas sužalojimas reiškiasi? Pavyzdžiui: "Visas Vilnius pastatytas ant kapinių."
 • O jeigu žmonės buvo sužaloti, kaip jie gali save gydyti?

Komunizmo statybos kodeksas

Susikalbėjimas ir nesusikalbėjimas

Susikalbėjimas - paviršutiniškas (santvarka)? ar iš esmės (dvasia)?

Santvarkos kolaborantai (taikstytojai), disidentai (paprieštarautojai), partizanai (priešininkai)

Keli asmeniniai pavyzdžiai? Kaip Arūnas Bubnys man bandė padėti.

"Reikia mokėti nematyti."

Šaltiniai

Įstatymai

Ką tiktų kviesti

Dalyvautų

 • prof.Josifas Parasonis, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskiene, Jolita Skinulyte-Niaksu

Nedalyvautų

 • Ilona Strumickienė - nebus Vilniuje, Arkadij Kurliandchik - bus išvažiavęs, Rūta Matonienė - atostogaus, Vida Girininkienė - neturi laiko

Susisiekti

Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas July 28, 2021, at 10:19 PM